Anabilim dalı Başkanı

Görev Adı (Unvanı): Anabilim Dalı Başkanı 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Bölüm Başkanı 

Vekili: Anabilim Dalı Başkanı tarafından yetkilendirilmiş öğretim üyesi 

 

Nitelikleri:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 
 • belirtilen genel niteliklere sahip olmak 
 • Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 16.maddesince atanmak 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 •  Anabilim Dalının her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmaları ve Anabilim Dalına ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 •  Anabiilm Dalı kuruluna başkanlık ederek Anabilm Dalı kurul kararlarını yürütmek 
 •  Anabilim Dalı öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı ders müfredatının hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı haftalık ders programlarının hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı Başkanlığı ile Dekanlık arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı’nın eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit etmek ve Dekanlığa bildirmek. 
 •  Anabilim Dalı öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 •  Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. 
 • Anabilim Dalı öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak. 
 •  Anabilim Dalı faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve Dekanlığa sunmak. 
 •  Anabilim Dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarının hazırlanması ve Dekanlığa sunulmasını sağlamak. 
 •  Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yaptıklarının kontrolünü sağlamak. 
 •  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Dekan tarafından görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yerine  getirmek 
 •  Anabilim Dalı başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek. 
 •  Üniversitenin, Fakültenin, Anabilim Dalının misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 
 •  Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.
 •  Faaliyetlerini yürütürken Üniversite Stratejik Planına uygun hareket etmek. 
 •  Stratejik Plan ve iç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak. 
 •  Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini üst yönetimle paylaşmak.  
 •  Yetkili ve sorumlu olduğu sistemlerde (YÖKSİS, otomasyon, web portal vs.) ilgili verileri güncel tutmak. 
 •  Görevinden ayrılma durumunda kullanmak üzere teslim almış olduğu malzemeleri birimin yetkili personeline sağlam ve eksiksiz teslim etmek. 
 •  Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak, 
 •  Faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuata ve kamu etik kurallarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak 
 •  İç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak ve desteklemek. 
 •  Birim içi yetkili personelin istekleri doğrultusunda görülmek ve incelenmek üzere alınacak arşiv evraklarını iade etmek şartıyla ilgililere teslim etmek ve süreci takip etmek. 
 •  Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.   

 

 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen yetkiler.