Araştırma görevlisi

Görev Adı (Unvanı): Araştırma Görevlisi 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Anabilim Dalı Başkanı  

 

Nitelikleri:

 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,  

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. Maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere ve 33. maddesinde belirtilen görev tanımına uygun hareket etmek 
 •  Bilimsel araştırma ve faaliyetlerin yapılmasında hazır bulunmak, yardımcı olmak,  
 •  Öğrenci danışmanlık hizmetlerinde öğretim üyelerine yardımcı olmak, 
 •  Uygun görülen toplantılara ve temsillere katılmak, 
 •  Bilimsel araştırma ve faaliyetlerde bulunmak, yayınlar yapmak, 
 •  Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,  
 •  Bölümün eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek, 
 •  Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,  
 •  Anabilim Dalı Başkanı ve Dekanın vereceği diğer görevleri yapmak 

 

Yetkileri:

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.