Bölüm başkan yardımcısı

Görev Adı (Unvanı): Bölüm Başkan Yardımcısı

Bağlı Olduğu Unvan: Bölüm Başkanı

 

Nitelikleri:

 • Bölümün eğitim-öğretim faaliyetlerini düzenlenmesinde Bölüm Başkanına yardımcı olur. 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Bölümün eğitim-öğretim ve araştırmalarını, programlarla ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak. 
 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili akademik teşkilat yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak. 
 • Kaynakların etkili, verimli ve ekonomik şekilde kullanılmasını sağlamak. 
 • Bölümün ihtiyaçlarını Bölüm Başkanına rapor etmek. 
 • Bölümle ilgili gelişmelerin izlenmesi ve eğitim-öğretimle ilgili sorunları gidermek üzere Bölüm Kurulu toplantılarına katılmak. 
 • Bölüm elemanlarının ilgili konularda bilgilendirmek, eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve değerlendirilmesi için uygun zamanlarda Bölüm Akademik Kurulu toplantılarına katılmak. 
 • Öğrencilerle bilgilendirme ve sorunlarının çözümüne yönelik toplantılara katılmak. 
 • Dekanlık Makamı ile kendi Bölümü arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
 • Bölümün ders dağılımın öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
 • Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izler ve denetlemek. 
 • Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretime yönelik sorunlarıyla yakından ilgilenmek. 
 • Bölümdeki dersliklerin, çalışma odalarının, lâboratuarların ve ders araç-gereçlerinin verimli, etkili, düzenli ve temiz olarak kullanılmasını sağlamak. 
 • Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 
 • Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak. 
 • Ders programı ve ders görevlendirmelerinin adil, objektif ve öğretim elemanlarının 
 • Bilim alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak. 
 • Sınav programlarının hazırlanmasını, sınavların düzenli ve zamanında yapılmasını sağlamak. 
 • Bölümün bilimsel araştırma ve yayın gücünü artıcı önlemler almak, öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılmalarına yardımcı olmak. 

 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile ilgili akademik teşkilat yönetmeliklerinde belirtilen görevleri yapmak