Bölüm başkanı

Görev Adı (Unvanı) : Bölüm Başkanı  

Bağlı Olduğu Unvanı: Dekan 

Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilmiş Bölüm Başkan Yardımcısı veya öğretim üyesi  

Nitelikleri:

 • Bölümde bulunan en yüksek ünvanlı öğretim üyeleri arasından dekanca atanmak.  
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda 
 • belirtilen genel niteliklere sahip olmak.  
 • Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,  
 • Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek,  
 • Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.

Görev ve Sorumlulukları:

 •  Bölümün her düzeyde eğitim - öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  
 •  Fakülte Kurulu toplantılarına Bölümü temsilen katılmak. 
 •  Bölüm kuruluna başkanlık ederek kurul kararlarını yürütmek  
 •  Bölüm öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlamak. 
 •  Bölüm ders müfredatının hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Bölüm haftalık ders programlarının hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Bölümün ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapılmasını sağlamak.  
 •  Bölüm Başkanlığı ile Dekanlık ve kendi anabilim dalları arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  
 •  Bölümde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.  
 •  Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak.  
 •  Bölümde eğitim-öğretimle ilgili sorunları tespit etmek ve Dekanlığa bildirmek.  
 •  Bölümdeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.  
 •  Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak.  
 •  Bölümdeki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasını sağlamak.  
 •  Bölüm araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlamak.  
 •  Bölüm değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.  
 •  Bölüm çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlamak. 
 •  Bölüm stratejik planının hazırlanmasını sağlamak. 
 •  Bölüm faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak ve Dekanlığa sunmak.  
 •  Bölüm değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarının hazırlanması ve Dekanlığa sunulmasını sağlamak.   
 •  Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlamak.  
 •  Bölüm ERASMUS-FARABİ programlarının planlanmasını, onaylanmasını ve yürütülmesini sağlamak.  
 •  Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapmak.  
 •  Bölüm başkanı, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, dekanlığa karşı sorumludur.  
 •  Bağlı olduğu üst yönetici tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 
 •  Üniversitenin, Fakültenin, Anabilim Dalının misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 
 •  Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak. 
 •  Faaliyetlerini yürütürken Üniversite Stratejik Planına uygun hareket etmek. Stratejik Plan ve iç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak. 
 •  Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini üst yönetimle paylaşmak.  
 •  Yetkili ve sorumlu olduğu sistemlerde (YÖKSİS, otomasyon, web portal vs.) ilgili verileri güncel tutmak. 
 •  Görevinden ayrılma durumunda kullanmak üzere teslim almış olduğu malzemeleri birimin yetkili personeline sağlam ve eksiksiz teslim etmek. 
 •  Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak.  
 •  Faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuata ve kamu etik kurallarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak 
 •  İç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak ve desteklemek. 
 •  Birim içi yetkili personelin istekleri doğrultusunda görülmek ve incelenmek üzere alınacak arşiv evraklarını iade etmek şartıyla ilgililere teslim etmek ve süreci takip etmek.  
 • Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen yetkiler.