Dekan

Görev Adı (Unvanı): Dekan

Bağlı Olduğu Unvan: Rektör

Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilen Dekan Yardımcısı

 

Nitelikleri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen nitelikler
 • İlgili mevzuat, yönetmelik, yönerge ve esasları bilmek.

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.
 • Fakültenin Harcama Yetkilisi olarak 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda ve Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
 • Üniversitenin misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını belirlenmesine katkı sağlamak ve fakülte çalışanları tarafından benimsenmesini sağlamak.
 • Fakülte misyonun, vizyon ve değerlerinin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak
 • Fakülteyi, üniversitenin stratejik planına, performans programına göre yönetmek, fakültenin hedeflerini ve hedeflere ulaşmak için yapılacak faaliyetlerin belirlenmesini sağlamak.
 • Fakültedeki tüm çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket etmelerini sağlamak, ihtiyaç durumunda farklı görevler için görevlendirme ve bunlara ait yetki ve sorumlulukları belirlemek.
 • Fakültede iç kontrol kapsamında yapılacak çalışmaların desteklenmesi ve gerekli kaynakların temin edilmesini sağlamak,
 • Fakülte performansının geliştirilmesini sağlamak
 • Fakültedeki tüm çalışmaların mevzuatlar kapsamında bütünlük içerisinde yapılmasını sağlamak.
 • Fakültede iç kontrol kapsamında yapılacak çalışmaların sonuçlarını periyodik olarak izlemek ve bu bilgilerin rektörlükle paylaşılmasını sağlamak.

 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen yetkilerin,
 • Üniversitenin stratejik plan kapsamında Fakülte Dekanları için tanımlanan tüm yetkiler ve yapılacak tüm çalışmalar için kaynakların (insan, makine-teçhizat, zaman, mekân, finans vb.) temini, tahsisi ve kullanım onayını vermek.