Dekan yardımcısı

Görev Adı (Unvanı): Dekan Yardımcısı 

Bağlı Olduğu Unvan: Dekan 

Vekili: Dekan tarafından yetkilendirilmiş diğer Dekan Yardımcısı 

Nitelikleri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen nitelikler. 

Görev ve Sorumlulukları:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.  
 • Dekan tarafından verilen birim faaliyetleri ile ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
 • Fakültenin, eğitim-öğretim, faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini oluşturmak. 
 • Öğrencilerin problem ve sorunlarına çözüm bulmak.  
 • Dekan yardımcısı görev alanına giren yazışmalar yapmak. 
 • Fakültenin, personel (özlük, akademik personel alımı, süre uzatma, soruşturma vb.)  işlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek, ilgili komisyonları oluşturmasında dekana yardımcı olmak. 
 •  Fakültenin web sayfasının oluşturulması, yayınlanması ve güncel olmasını sağlamak. 
 •  Tahakkuk, taşınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak. 
 •  Binalar ve çevre düzeni vb. birimlerin ve işlerin kontrolünü yapmak, 
 •  Görev alanına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalışmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırılmasını sağlamak. 
 •  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 16. maddesin de tanımlanan görevler ve Dekan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen yetkiler,