Eğitim Öğretim Komisyonu

EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Eğitim- Öğretim Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde,  Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılmasıdır. 

• Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerini yapmak.  

• Fakültedeki bölümlerin eğitsel hedeflerini ve çıktılarını gerçekleştirmesi ve en iyi düzeye çıkarılması konusunda gereken faaliyetleri planlamak ve yapmak.   

• Ders içeriklerindeki eksiklikleri, tekrarları izlemek ve azaltılmaları konusunda önerilerde bulunmak. 

• Bölümlerde ölçme ve değerlendirme sisteminin nesnel ve homojen bir biçimde uygulanmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak. 

• Çift Anadal/Yandal Programı Koordinatörlüğünü yapmak.  

• Fakültenin bölümlerinin AKTS/ECTS Koordinatörlüğünü yapmak. 

• Eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile Akreditasyon sürecinin başlatılması konularında makro politikaları belirlemek. 

• Mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin durumlarını görüşerek Dekanlığa rapor etmek. 

• Yatay Geçiş yapacak öğrencilerin tespitini yapmak ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere karar almak. 

• Yatay/Dikey Geçiş ile gelen öğrencilerin intibak ve muafiyet işlemlerini yapmak. 

• Af kapsamında gelen öğrencilerin ders eşleştirmelerini, sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini yapmak.  

• Eğitim-Öğretim Komisyonunda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek. 

• Eğitim-Öğretim Komisyonu Dekana karşı sorumludur.