Fakülte Disiplin Kurulu

FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

•  Dekan başkanlığında, Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 

• Kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin öğrencilere, akademik ve idare personele yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında yerine getirmeyen, uyulması gerekli hususlara uymayanlar hakkında disiplin işlemleri ile ilgili karar verir. 

• 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak. 

• Yetkileri dâhilinde akademik ve idari disiplin durumlarını görüşerek karara bağlamak. 

• Kanun,  tüzük,  yönetmelik ve yönergelerle yasaklanan işleri yapan veya öğrencilik sıfat, şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve harekette bulunan öğrencilere, akademik ve idare personele  Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği ile Yükseköğretim Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre verilecek ilgili disiplin cezalarını karara bağlamak. 

• Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.