Fakülte Kurulu

FAKÜLTE KURULU GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

• Fakülte Kurulu, Dekanın başkanlığında, Fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, Doktor öğretim üyesi kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. 

• Fakülte Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. 

• Dekan, gerekli gördüğü hallerde Fakülte Kurulunu toplantıya çağırır. 

 

• 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak. 

• Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım faaliyetleriyle ilgili esasların belirlenmesi,  programlanması, planlanması ile ilgili kararlar almak. 

• Fakülte Yönetim Kuruluna üye seçmek. 

• Senatoya Fakülte temsilcisi öğretim üyesini seçmek. 

• Fakülte işleyişine ilişkin taslak çalışmaları ve yönergeleri görüşüp Rektörlüğe sunulmak üzere karara bağlamak. 

• Fakülte bölümlerine ait eğitim-öğretim planlarını görüşmek, Senatoya sunulmak üzere karara bağlamak.  

• ÖSYM Başkanlığı tarafından alınacak öğrencilerle ilgili yurt içi ve yurt dışı kontenjanları belirlemek. 

• Erasmus Değişim Programı/İkili Anlaşmalar kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin alacakları derslerin eşleştirilmelerini, başarı notlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

• Bölüm açma/kapatma tekliflerini görüşmek ve Senatoya sunulmak üzere karara bağlamak. 

• Seçmeli derslerin açılma önerilerini değerlendirmek. 

• Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.