Fakülte Yönetim Kurulu

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU GÖREV / İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR

•Dekan başkanlığında, Fakülte Kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

•Fakülte Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Dekana yardımcı bir akademik organdır.

•Fakülte Yönetim Kurulu, Dekanın çağrısı üzerine toplanır.

 

•2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda belirtilen görevleri yapmak.

•Gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

•Fakülte Kurulunun kararları ile belirlediği esasların uygulanmasında Dekana yardım etmek.

•Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

•Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

•2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri (35, 39 ve 40’ıncı maddeleri) kapsamında öğretim elemanlarının eğitim-öğretim, akademik ve bilimsel araştırma amaçlı görevlendirmeleri ile değişim programları kapsamındaki görevlendirmelerini yapmak.

•Doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan akademik personelden görev süresi dolanların yeniden atanmalarını görüşmek ve karara bağlamak.

Doktor öğretim üyesi kadrosuna ilk defa atanacakların jüri raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

•Her dönem okutulacak dersleri ve yürütecek öğretim elemanlarını belirlemek.

•Fakülte bünyesinde çalışan öğretim elemanlarının Üniversite birimlerine ders görevlendirmelerini yapmak.

•Araştırma Görevlilerinden 2547 sayılı Kanun’un 50/d ve 33/a bendi gereğince görev süresi dolanların

durumlarını görüşmek ve karara bağlamak.

•Öğretim Görevlilerinin görev süresi dolanların durumlarını görüşmek ve karara bağlamak.

•Fakülte dışından dersleri yürütecek öğretim elemanlarının görevlendirilmelerini yapmak.

•Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi için gerekli komisyonları belirlemek.

•Erasmus programı kapsamında yurt dışına idari personelin görevlendirilmesi ile ilgili karar almak.

•Fazla mesaiye kalacak idari personeli belirlemek.

•Öğretim elemanlarının mazeretleri nedeniyle yapamadıkları derslerin telafi programlarını karara bağlamak.

•Komisyon tarafından hazırlanan stratejik planı görüşmek ve karara bağlamak.

•Kalite çalışmalarını değerlendirmek ve bu konuda kararlar almak.

•Eğitim-öğretim yılı içinde derse giren öğretim elemanı değişikliklerinin yapılmasını görüşmek ve karara bağlamak.

•Bölüm Başkanlıklarından gelen Bitirme Tezi danışman-öğrenci dağılımlarını görüşmek ve karara bağlamak.

•Ders kapsamında (teknik gezi) araç taleplerini Rektörlüğe bildirmek ve gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.

•Öğrencilerin teknik gezi görevlendirmelerini yapmak.

•Mazeret sınavına girecek öğrencilerin ilgili komisyonca incelenen raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

•Öğrencilerin otomasyon sistemine girilemeyen notlarının girilebilmesi veya yanlış girilen notların düzeltilmesi için karar almak.

•Yatay geçişle alınacak öğrencilerin kontenjanlarını belirlemek.

• Yatay Geçişle gelen öğrencilerin başvurularının değerlendirildiği Eğitim-Öğretim Komisyonunun raporlarını görüşmek ve karar almak. 

• Yatay/Dikey geçiş ile gelen öğrencilerin muafiyet ve intibaklarını görüşmek ve karar almak. 

• Farklı üniversitelerin Yaz Okulundan ders alacak öğrencilerin ders eşleştirmeleriyle ilgili komisyon  raporlarını görüşmek ve karar almak. 

• Farklı üniversitelerin Yaz okulundan ders alan öğrencilerin notlarına ilişkin karar almak. 

• Özel öğrenci statüsünde giden/gelen öğrencilerin alacağı derslere ilişkin karar almak. 

• Af kapsamından faydalanarak dönen öğrencilerin kabulü ile ilgili işlemlere ilişkin karar almak. 

• Kısmi zamanlı (Part-time) olarak çalışacak öğrencilerin belirlenmesine yönelik karar almak. 

• Yemek yardımı alacak öğrencilerin belirlenmesine yönelik karar almak. 

• Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrencilerin ders ekleme/çıkarma işlemleri hakkında karar almak.   

• Tek ders sınavına girecek öğrencilerle ilgili kararlar almak. 

• Tek ders sınavı sonucunda notlarının otomasyon sistemine girilmesini karara bağlamak. 

• Derslerin şubelere bölünmesine veya derslerin birleştirilmesine ilişkin kararlar almak. 

• Seçmeli ders kontenjanlarının üst limitlerini bölümlerden gelen görüşleri de dikkate alarak belirlemek. 

• İkinci Öğretimde kayıtlı, başarı durumlarına göre yüzde on (%10)’a giren öğrencilere ilişkin karar  almak. 

• Yabancı uyruklu öğrencilere dil seviyelerine göre izin verilmesine ilişkin karar almak. 

• Öğrenci kayıt dondurma/açtırma/sildirme işlemlerine ilişkin karar almak. 

• Yabancı dil hazırlık programından ayrılmak isteyen öğrencilerin dilekçelerini görüşmek. 

• Çift Anadal/Yandal Programlarına alınacak öğrenci kontenjanlarını belirlemek. 

• Bölüm Kurul kararı ile gelen Çift Anadal/Yandal öğrencilerinin seçmiş olduğu dersleri görüşmek ve  karara bağlamak. 

• Bölüm Başkanlıklarından Bölüm Kurulu kararı ile gelen mezuniyetlerle ilgili işlemler hakkında karar almak. 

• Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin alacakları derslerin  eşleştirilmelerini, başarı notlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

• Farabi Değişim Programı kapsamında yurt içinde diğer üniversitelere giden öğrencilerin ders  eşleştirmelerini, başarı durumlarını, notlarını görüşmek ve karara bağlamak. 

• Farabi Değişim Programı kapsamında Fakülteye gelen öğrencilerin kabulüne ve öğrencilerin notlarının  otomasyon sistemine işlenmesine ilişkin karar almak. 

• Dekanın, Fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak. 

• Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.