Kamu Hizmet Standartları Tablosu

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ-KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI  İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA 
SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanlığı
Seçim ve Atanması İşlemleri
_ _ _ _ 1 Hafta
2 Temsilci seçimleri İşlemleri _ _ _ _ 3 Gün
3 Disiplin Soruşturma İşlemleri 1- Şikâyet Dilekçesi veya Suçun Tespiti 2 Ay
4 Bilgi Edinme İsteği 1- Dilekçe 1 Hafta
5 Faaliyet Raporu _ _ _ _ 1 Ay
6 Brifing Raporu _ _ _ _ Gün İçerisinde
7 Resmi Yazışmalar 1- İlgili Belgeler 1 Hafta
8 Genel evrak işlemleri 1- İlgili Evraklar Gün İçerisinde
9 Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi 1- Üniversite İçindeki Yüksekokul ve Fakültelerin Talep Yazısı
2- Bölümün Görevlendirme Uygun Görüş Yazıları                 
1- Kurum Dışındaki Görevlendirme Talep Yazısı
2- Bölümün Görevlendirme Uygun Görüş Yazıları
3- 31. madde Görevlendirme Formu (31. madde görevlendirmelerinde)
5 Gün
10 Posta İşlemleri 1- Posta Evrakları Gün İçerisinde
11 Öğretim Üyeliği Başvuru İşlemleri 1- Başvuruda Bulunmak İstedikleri Bölüm ve Anabilim Dalını Belirtilen Dilekçe
2- Özgeçmiş ve Yayın Listesi                                                                                                 
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Doktora Belgesi                                                                                                                   
5- 1 Adet Fotoğraf
6- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 4 TakımDosya
7- Atama Kriterleri
3 Ay
12 Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Elemanları 
Başvuru İşlemleri
1- Başvuruda Bulunmak İstedikleri Bölüm ve Anabilim Dalını Belirtilen Dilekçe        
2- Özgeçmiş                                                                                                                              
3- Mezuniyet Belgesi                                                                                                               
4- Transkript
5- ALES Sonuç Belgesi                                                                                                           
6- Yüksek Lisans Belgesi veya Alanı ile İlgili İki Yıl Tecrübe Belgesi ve/veya 
Doktora Belgesi
7- Nüfus Cüzdan Fotokopisi                                                                                                  
8- Yabancı Dil Belgesi                                                                                                            
9- 1 Adet Fotoğraf                                                                                                                   
10- İlanda İstenebilecek Diğer Evraklar
İlan edilen tarihler 
içerisinde
13 İlk Atama ve İşe Giriş İşlemleri 1- Atama Onayı
2- Göreve Başlama Yazısı
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Askerlik Belgesi (erkekler için)
5- Adres ve İletişim Bilgileri
6- Sağlık Raporu.
7- Mal Bildirim Beyannamesi.
8- Sabıka kaydı.
9- 12 adet fotograf
10- Diploma aslı ve fotokopisi
1 Gün
14 İstifa-Ayrılma İşlemleri 1- Dilekçe
2- İlişik Kesme Belgesi
3- Görevden Ayrılış Yazısı
Gün İçerisinde
15 Personel Kimlik İşlemleri 1- Dilekçe 2 Gün
16 Personel Nakil İşlemleri (İşe Başlama ve Ayrılma) 1- Nakil Atama Onayı
2- Nakil Bildirimi
3- Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı
4- Ayrılışlarda İlişik Kesme Belgesi
5- SGK Giriş-Çıkış Belgesi
6- Adres ve İletişim Bilgileri
Gün İçerisinde
17 İzin İşlemleri 1- Yıllık İzinlerde Yıllık İzin Formu
2- Hastalık İzinlerinde Rapor
3- Ücretsiz İzinlerde Dilekçe ve İzin Sebebini Gösterir Belge
4- Babalık İzninde Dilekçe ve Doğum Belgesi
5- Doğum İzninde Doğum Belgesi
6- Ölüm İzninde Dilekçe ve Vefat belgesi
7 -Evlilik İzninde Dilekçe
8- Mazeret İzninde Dilekçe varsa Mazereti Belirtir Belge
Gün İçerisinde
18 Görevde Yükselme İşlemleri 1- Dilekçe
2- Görevde Yükselme Formu
10 Gün
19 Hizmet Borçlanması İşlemleri 1- Dilekçe                                                                                                                                 
2- Hizmet Borçlanmasına Esas olan Belgeler (Doğum Raporu, Askerlik Terhis 
Belgesi, Yurtdışı Hizmetleri Gösterir Resmi Makamlardan Alınmış Hizmet Belgesi, 
Yurtdışında Öğrenim Görülmüş ise Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini Gösterir Onaylı 
Belgenin Türkçe Tercümesi, Öğrenim Diplomasının YÖK'ten Denklik Belgesi, 
Ücretsiz İzin Onayı)
1 Hafta
20 Askerlik İşlemleri Sevk işlemleri için;
1- Dilekçe
2- Askerlik Sevk Belgesi
3- SGK Çıkış İşlemi                               
Tehir işlemleri için;
1- Dilekçe
2- Gerekçe ile Birlikte Bölüm ve Anabilim Dalı Teklifi
3- İlgili Form
4- Yönetim Kurulu Kararı
10 Gün
21 Aday Memur İşlemleri 1- Aday Memur Staj Değerlendirme Belgesi
2- 2 Adet Fotoğraf
3- Terfi Formu
4- Asalet Tasdiki Formu
2 Yıl
22 Belge Talebi 1-Dilekçe Gün İçerisinde
23 Görev Süresi Uzatımı 1- Özgeçmiş
2- Faaliyet Raporları
3- Süre Uzatım Formu (Öğr. Gör ve Araştırma Görevlileri için)
4- Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı uygunları
5- Yardımcı Doçentliklerde Komisyon Formu
6- Yönetim Kurulu Kararı (Araştırma Görevlileri için istenmez)
10 Gün
24 Hizmet Birleştirme İşlemleri 1- Dilekçe
2- Daha Önceki Çalışmalarını Gösterir Belge
3- İlgili formlar
10 Gün
25 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme                           
(1 haftaya kadar olan yolluk ve yevmiye 
istenmeyen)
1- Dilekçe
2- Davet Mektubu
3- Görevlendirme Formu
4- Bildiri Özeti
2 Gün
26 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme (yolluk ve 
yevmiye istenen)
1- Dilekçe
2- Davet Mektubu
3- Görevlendirme Formu
4- Mali Kaynak Belgesi (TUBİTAK, BAP destekli görevlendirmelerde)
5- Bildiri yada Çalışma Özeti
6- Yönetim Kurulu Kararı
3 Hafta
27 Sendika İşlemleri 1- Dilekçe veya Form
2- Bilgi sistemine giriş işlemi
1 Gün
28 Kurum Dışı Görevlendirme 1- Dilekçe
2- Ön Çalışma Raporu
3- İlgili Üniversite yada Kurumun Teklif Yazısı
4- Bölüm ve Anabilim Dalı Görevlendirme Uygun Görüş Yazıları
5- Yönetim Kurulu Kararı
3 Hafta
29 Kurum İçi Görevlendirme 1- Dilekçe
2- Birimlerin Görevlendirme Uygun Görüş Yazıları
3- Görevden Ayrılış ve Başlama Yazıları
5 Gün
30 Sağlık İşlemleri 1- SGK giriş belgesi 1 Gün
31 Ayrılma İşlemleri
(Emeklilik)
1- Dilekçe
2- 12 adet fotoğraf
3- Onaylı Nüfus Cüzdanı Örneği
4- İkametgah
5- Hizmetinde mevcut ise SSK ve Bağ-Kur belgeleri
6- Varsa borçlanılan hizmetlerin belgesi
7- İlişik kesme belgesi
8- Özgeçmiş
9- Emeklilik onayı
10 - Askerlik belgesi
11- Son üç aya ait emekli kesenek fişleri
12- Görevde iken eğitim değişti ise diploma örneği
13- Varsa fiili hizmet belgesi
14- Mal beyannamesi
Vefat işlemlerinde; ölüm belgesi, veraset ilanı,
vukuatlı nüfus örneği
Malulen emeklilerde; sağlık kurumu raporu iş
görmezlik raporu (son 6 aylık)
20 Gün
32 Müstafi İşlemleri 1-Tutanak (Personelin 10 gün izinsiz ve mazeretsiz
göreve gelmediğine dair birim amirinin her gün içinde
hazırladığı imzalı tutanaklar)
1 Ay
33 Terfi İşlemleri Derece, Kademe, Kıdem Terfileri
1- İlgili Formlar
Öğrenim Değişikliği Terfileri
1- Dilekçe
2- Mezuniyet Belgesi
3- İlgili Formlar
Olumlu Sicil Nedeniyle Terfi
1- İlgili Formlar
15 Gün
34 Akademik Kadro Talepleri 1- Bölüm ve Anabilim Dalı Teklifleri
2- Yönetim Kurulu Kararı
15 Gün
35 Personelin Medeni Durumu ve Soyadı Değişikliği 1- Dilekçe
2- Evlilik Cüzdan Fotokopisi (soyadı değişikliği için)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Kendi İsteği İle Ad Soyadı Değişikliği varsa
Mahkeme Kararı
5- Boşanma Kararı ile İlgili Değişikliklerde Boşanma
İlanı
Gün İçerisinde
36 Pasaport İşlemleri (Hususi) 1- Pasaport Formu
2- Dilekçe ve ilgili yazılar
Gün İçerisinde
37 Pasaport İşlemleri (Hizmet) 1- Pasaport Formu
2- Dilekçe ve ilgili yazılar.
3- Görevlendirme Uygunu
Gün İçerisinde
38 Mal Bildirim Beyanı 1- Dilekçe ve Mal Bildirim Beyannamesi (Kapalı
zarfta)
Gün İçerisinde
39 İstatistikler 1- Formlar 3 Gün
40 Ücret Ödemeleri / SGK Emekli Kesenekleri 
(Maaş İşlemleri)
Personele ait Bilgiler
1- Atama Onayı
2- Terfi Onayı
3- Hastalık İzin Onayları
4- Görev Uzatma Onayı
5- İlgililere Ait Kişisel Belgeler(Yabancı Dil, Sendika vb.)
6- Göreve Başlama Yazısı
1 Hafta
41 Ek Ücret Ödemeleri  (Ek Ders – Sınav- Fazla 
Çalışma )
1- Puantaj
2- F1 Formları
1 Hafta
42 Aile, Çocuk, Doğum ve Vefat Yardımı İşlemleri 1- Dilekçe
2- Doğum Raporu
3- Aile Yardım Beyannamesi
4- Aile Durumu Bildirimi
5- Çocuğa Ait Kimlik Fotokopisi
3 Gün
43 İcra İşlemleri 1- Dilekçe ve ilgili yazı. Aynı Gün
İçerisinde
44 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi   5 Gün
45 Yeni Kayıt İşlemleri - Akademik
takvimde
belirlenen
süre
46 Yatay Geçiş İşlemleri 1- Başvuru Formu ve Dilekçe
2- ÖSYM Belgesi
3- Not Durum Belgesi(Transkript)
4- Ders İçerikleri
5- Öğretim Planı
6- %10 Belgesi (II.öğretim için)
7- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge
Akademik
takvimde
belirlenen
süre
47 Çift Anadal Programı 1- Başvuru Form dilekçesi
2- Not Durum Belgesi
Akademik
takvimde
belirlenen
süre
48 Yandal Programı 1- Başvuru Form dilekçesi
2- Not Durum Belgesi
Akademik
takvimde
belirlenen
süre
49 Erasmus Programı İşlemleri 1. Başvuru formu,
2. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3. Yayın listesi,
4. Yabancı Dil Belgesi
5. AB formatında CV (http://europass.cedefop.europa.eu/tr/documents/curriculum-
vitae sayfasında hazırlanabilir
Belirlenen Süre
50 Farabi Değişim Programı İşlemleri 1- Başvuru Formu Belirtilen süre
51 Özel Öğrenci İşlemleri Başka Üniversitelerden Ders Alımlarında:
1- Form Dilekçe
2- Alınmak İstenen Derslerin Kredi ve İçeriklerini
Gösterir Onaylı Belge ile Haftalık Programı
Başka Üniversite Öğrencilerinin Fakültemizden Ders Alımlarında:
1- Form Dilekçe
2- Öğrencinin, Üniversitemizden Ders Alabileceğine İlişkin Kendi Fakültesinden 
Alacağı Onaylı İzin Belgesi
(Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı)
Ders Alımının Uygun Görülmesi Halinde ;
3- Katkı Payını Yatırdığını Gösterir Dekont
Belirlenen Süre
52 İntibak İşlemleri _ _ _ _ 15 gün
53 Ders Programları ve Sınav Programları 1- Bölüm Başkanlığından Onaylı Ders ve Sınav
Programı
Akademik
takvimde
belirlenen süre
54 Askerlik İşlemleri Öğrencilerin Ek-C2
Belgelerinin İlgili Askerlik Şubelerine Bildirilmesi
3 Gün
55 Öğrenci İzin İşlemleri 1- Dilekçe
2- Kayıt Dondurma Gerekçesini Gösterir Belge
(Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik İlmühaberi Tutukluluk
Belgesi vb.)
1 hafta
56 Kayıt Yenileme 1- Uzatmalı Öğrenciler için Öğrenim Ücreti Dekontu
2- Elektronik Ortamda Ders Seçiminin Yapılması
3- Kaydının Danışman Tarafından Onaylanması
4- Öğrenci Tarafından Formun İmzalanması
Akademik
takvimde
belirlenen süre
57 Ders Ekle/Çıkarma İşlemleri 1- Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmektedir Akademik
takvimde
belirlenen süre
58 Ders Muafiyeti 1- Dilekçe
2- Not Durum Belgesi
3- Mezun/İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçeriği
Akademik
takvimde
belirlenen süre
59 Sınav Sonucuna veya Başarı Notuna İtiraz 1- Dilekçe 2 hafta
60 Mazeret Sınavı İşlemleri 1- Dilekçe
2- Mazereti Gösterir Belge
5 Gün
61 Tek Ders Sınavı 1- Dilekçe Akademik takvimde
belirlenen süre
62 Öğrenci İşleri ile İlgili Belgelerin Verilmesi 1- Dilekçe
2- Öğrenci Kimliği ile müracat
Gün İçerisinde
63 Genel Yazı Talebi 1- Dilekçe Gün İçerisinde
64 Öğrenci Staj
İşlemleri
1- Zorunlu Staj Formu
2- Sağlık Yardımı Beyan ve Taahhütnamesi
3- Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
5- SGK girişi.
2 ay
65 Öğrenci Disiplin Soruşturmaları 1- Şikâyet Dilekçesi                 
2. Soruşturmacı tayin edilmesi
3. Soruşturmacı raporu
4. Rapor sonucu ve gerekli bildirimler.
15 Gün
66 Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri 1- Dilekçe
2- Kayıp İlanı
2 Gün
67 Kayıt Silme 1- Dilekçe
2- Kimlik Kartı iadesi                                                                                                         3-
Üzerine Kayıtlı Demirbaş Olmadığına Dair Belge
4- Kütüphaneden Üzerine Kayıtlı Kitap Olmadığına
Dair Belge
Aynı Gün
İçerisinde
68 Geçici Mezuniyet Belgesinin Hazırlanması 
İşlemleri
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3- Üzerine Kayıtlı Demirbaş Olmadığına Dair Belge
4- Kütüphaneden Üzerine Kayıtlı Kitap Olmadığına
Dair Belge
2 hafta
69 Diploma 1- Geçici Mezuniyet Belgesinin İadesi 1 ay
70 Diploma Kaybı 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisinin Noter Onaylı Sureti
2- Diploma Kayıp İlanı (Gazetenin tamamı)
1 ay
71 Mezuniyet Töreni İşlemleri _ _ _ _ 1 ay
72 Öğrenci Temsilciliği Seçimi İşlemleri _ _ _ _ Belirlenen takvime
73 İstatistik 1- Talep Yazısı 1 Hafta
74 Satın Alma 1- İstek Belgesi (İlgili birimlerden)
2- Fiyat Teklifleri
3- Teknik Şartname.
4- Piyasa Fiyat Araştırması
5- Harcama Talimatı veya Onayı
5- Vergi Dairelerinden Alınmış Borcu Yoktur Yazısı
6- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Hitaben
Vergi Borcu var ise Alacağından Kesilmesi  (2.000.-TL üzeri bir fatura ödemesi 
varsa)
7- Fatura
Bütçe Yeterli
ise 1 Hafta
75 Fatura Ödemeleri 1- Fakültemiz Telefon Faturaları Bütçe Yeterli
ise 3 Gün
76 Yurtiçi ve Yurtdışı Yolluk ve Yevmiye İşlemleri 1- Dilekçe
2- Yurtiçi veya Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
3- Katılım Belgesi
4- Fakülte Yönetim Kurulu Kararı
5- Rektörlük OluruDekanlık
6- Ulaşım Bedeli Faturası (Otobüs veya Uçak)
7- Pasaport Fotokopileri (Yurtdışı görevlendirmesi ise)
Bütçe Yeterli
ise 3 Gün
77 Yurtiçi Sürekli Görev  Yollukları (Emekli ve 
Nakil)
1- Dilekçe (Emekli, Nakil )
2- Personel Nakil Bildirimi
3- Aile Durum Bildirimi
4- Rektörlük Personel Hareketleri Onayı Belgesi
5- Karayolları Rayiç Belgesi (km hesabı için)
6- Emekli olanlar için Harcama Yetkilisinin vereceği Dekanlık Harcama Talimatı
7- Emekli Sandığından ilgiliye Gelen Emekli Olduğuna
Dair Belge
Bütçe Yeterli
ise 2 Gün
78 Giyim Kuşam Yardımı _ _ _ _ 2 gün
79 Bütçe Hazırlama _ _ _ _ 2 Hafta
80 Bütçe Tahsisatı 1- Yıllık Harcama Gelir ve Gider Tablosu 3 Hafta
81 Avanslar ve Krediler 1- İstek Belgesi
2- Harcama Belgesi
3- 3 adet Teklif
1 ile 3 ay arası
82 Bakım Onarım İşleri 1- İstek Belgesi
2- Harcama Belgesi
3- 3 adet Teklif
1 ile 3 ay arası
83 Taşınır Mal İşlemleri (İstek -Devir-Giriş Çıkış- 
Diğer)
1- İstek Belgesi 1 Yıl
84 Taşınır Mal Kayıt
Kontrol İşlemleri
(Mal Tedarik
İşlemleri)
1- Taşınır İhtiyaçları İstek Formu
(5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu-
Taşınır Mal Yönetmeliği)
30 Gün
85 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Mal Giriş, Çıkış,Devir İşlemler)
1- Giriş belgesi (Fatura-Üretim Maliyet Raporu-Hibe
teslim alma formu-devir çıkış Taşınır İşlem Fişi)
2- Taşınır İstek Belgesi
3- Taşınır İşlem Çıkış Fişi
4- Zimmet Raporu
5- Dayanıklı Taşınırlar listesi Devir İstek Formu
6- Taşınır İşlem Fişi Devir Çıkışı
(Taşınır Mal Yönetmeliği 15-………..24)
3 Gün
86 Taşınır Mal Kayıt
Kontrol İşlemleri
(Hurda İşlemler)
1- Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Belgesi
2- Taşınır İşlem Hurda Çıkışı
3- Komisyon Tutanağı
(Taşınır Mal Yönetmeliği 27-28. maddeleri)
30 Gün
87 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Sayım ve Döküm)
1- Komisyon Tutanağı
2- Sayım Tutanağı
3- Taşınır Sayım Döküm Cetveli
4- Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetveli
5- Ambar Devir Teslim Tutanağı
(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 34-35)
3 Gün
88 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(İadeler)
1- Zimmet Değişim ve Teslim Formu
2- Hurda Bildirim Formu
(Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 18)
3Gün
89 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Taşınır Bildirim)
1- Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe
Birimine Bildirilmesi
 (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 30)
2 Gün
90 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Devir İşlemleri)
1- Kamu İdareleri Arasında Devir
 (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 31)
2 Gün
91 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Bildirim işlemleri)
1- Taşınır Sayım ve Devir İşlemleri
 (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 32-33)
2 Gün
92 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Demibaş Sicil No
verme)
1- Dayanıklı Taşınırların Numaralandırılması
 (Taşınır Mal Yönetmeliği Madde 36)
2 Gün
93 Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri
(Taşınır Bildirimi)
1- Envanteri Yapılan Taşınırların Muhasebe Birimine Bildirilmesi
 (Taşınır Mal Yönetmeliği Geçici Madde 2)
2 Gün
94 Erasmus Programı (Öğrenim , Staj ve Ders 
Verme Hareketliliği)
Öğrenim Hareketliliği (Başvurular Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmektedir.)
1- Gelen öğrenci katılım sertifikası Staj hareketliliği
1- Öğrenci yerleştrime (Staj) Ön başvuru Formu
2- Onaylı Transkript Belgesi
3- Aday Öğrencinin hazırladığı Niyet Mektubu
4- Letter of Intent Ders Verme Hareketliliği (giden)
1- Ön Başvuru Formu
2- Davet Mektubu
3- Görevlendirme İzin Uygunu yazısı
4- Öğrenim Programı (Teaching Programme)
5- Ders Verme Hareketliliği Bilgi Formu
6- Erasmus Personel Hareketliliği Sözleşmesi
7- Avro Hesap Numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi
Gelen Öğretim Üyesi
1- Öğretim Elemanı bilgi Formu
2- Katılım Sertifikası
Belirtilen süre
95 Farabi Programı Öğrenci ve Öğretim Üyesi 
Değişimi
Öğrenciler
1- Aday öğrenci başvuru formu
2- Transkript
3- Resim
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
Öğretim Üyeleri
1-Öğretim Üyesi Bilgi Formu
Belirtilen süre
96 Web sayfasının güncellenmesi ve yönetimi 1- Yazılı veya Sözlü Başvuru Gün
içerisinde
97 Kısmi Zamanlı Öğrenci İşlemleri 1- Dilekçe
2- Transkript
3- Ders Programı
4- Bölüm ve A.B.D.Başkanının Yazısı
5- Birim Puantaj Tablosu
3 Gün
98 Öğretim Elemanlarının yayınlarının bildirilmesi 1- Bölüm Başkanlıklarından Öğretim Elemanlarının
yayınlanmış makalelerinin ve yayınlanmış kitaplarının 1'er adedinin istenmesi
Belirtilen süre
99 Akademik Personelin Faaliyet Raporları Öğretim Üyelerinden
1- Kişisel Faaliyet Raporu
Bölüm Başkanlıklarından
1- Bölüm Akademik Faaliyet Raporu
Belirlenen
Süre
100 Fakültenin istatistiksel verilerinin ve performans 
raporunun hazırlanması
İstatistiksel rapor
1- Proje Sayısı, SCI kapsamındaki yayın sayısı ile ilgili
çizelge, öğrenci sayısı, öğretim üyesi sayısı, yıl içinde
atanan öğretim üyesi sayısı,memur sayısı, döner
sermaye gelirleri ile ilgili belge
Performans değerlendirilmesi
1-İlgili Formlar
20 gün
101 Öğrenci Kulüp Faaliyetlerinin Koordinasyonu 1- Yazılı Müracaat 3 gün
102 Mezun Bilgi Sistemi _ _ _ _ _ _ _ _
103 Bakım-Onarım
(Mekanik - Tesisat - Elektrik)
1- Tsözlü Talep
2- Bakım Onarım Formu
Gün İçerisinde
104 Evrak Dağıtım 1- Sözlü Talep Anında
105 Temizlik İşleri Takibi _ _ _ _ Gün İçerisinde
106 Güvenlik İşleri Takibi _ _ _ _ Anlık
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin  belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.