Koruma ve güvenlik birimi


Görev Adı (Unvanı): Koruma ve Güvenlik Birimi

Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekreterlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Nitelikleri:

 • Belirlenen çalışma süreleri içerisinde bina içi ve çevresinin güvenliğini sağlar, olumsuzluklara müdahale eder, ilgilileri bilgilendirir.

 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Görevlendirildiği ve sorumlu olduğu alanın güvenliğini sağlamak, 
 • Görev yerini göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve görev yapmasını engelleyen durumları amirlerine bildirmek, 
 • Olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmak, bunları öncelikle güvenlik birimlerine ve amirlerine bildirmek, 
 • Bina içerisinde özellikle salonlarda işi olmayan öğrencileri o bölgeden uzaklaştırmak, karşı gelenleri ve kurallara uymayanların kimliklerini tespit ederek ilgili makama bildirmek, 
 • Bina içerisinde sigara içilmesini önlemek, uymayanları uyarmak, 
 • Binayı periyodik aralıklarla dolaşırken gereksiz olarak yanan lambaları söndürmek, kapı ve pencereleri kapatmak, 
 • Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, gidecekleri yere kadar kendilerine refakat etmek, 
 • Doğrudan ilgili olmasa da temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları ilgililere bildirmek, 
 • Öğrenci ya da idari kısımla hiçbir ilgisi olmayan, yardım isteyen, yardım makbuzu veren ya da satıcı olan kişileri binaya sokmamak, gerekirse güvenliği aramak, 
 • Özellikle geceleri giriş kapılarını kontrol ederek kapatılmasını sağlamak, 
 • Hafta içi ve hafta sonları binadan ayrılacak son görevli olması nedeniyle bina güvenliğinin tam olarak sağlandığından emin olmak. Önemli sayılabilecek problemleri ilgili amirlere iletmek, İzin taleplerini, idarenin çalışma sistemini aksatmayacak şekilde istemek ve kullanmak, 
 • İşini benimseyip sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak, 
 • Göreve dinlenmiş, dinamik ve kılık kıyafeti düzgün bir şekilde başlamak, 
 • Talep ya da şikâyetlerini hiyerarşik sisteme uygun yapmak, 
 • Göreve zamanında gelip zamanında ayrılmak, 
 • Görev teslimlerinde karşılıklı bilgi alış verişinde bulunmak, 
 • Göreve başlarken görev mahallini kontrol etmek, görülen eksiklikleri rapor etmek, 
 • Fakülte binasının önüne veya çevresine park eden araçları denetlemek, uygunsuz yere araç park edenleri uyarmak, 
 • Gece ya da gündüz nöbet sırasında tehlikeli görülen, şüphelenilen durumları ilgililere bildirmek, gerekirse böyle durumları tutanakla tespit etmek, 
 • Nöbet sırasında belli bir yerde oturmamak, nöbetin gerektiği şekilde tutulmasını sağlamak, 
 • Milli ve resmi bayramlar, kurtuluş günleri, Atatürk’ü anma, devlet büyüklerimizin ilimize ve dolayısıyla üniversitemize ziyaretlerinde ve üniversitemizin düzenlediği yasal tören ve toplantılar ile diğer özel durumlarda binanın uygun yerlerine bayrakların asılması, işlem bitince de kaldırılmasını sağlamak, 
 • Fakülteye ait gizli kalması gereken konularda hiçbir şekilde ilgisiz kişi ve kurumlara bilgi vermemek, 
 • Görevi sırasında görevine yakışan tavır içerisinde davranmak, görevle bağdaşmayan kolye,  künye, rozet vb. şeyler takmamak, 
 •  Devlete ait malzemeyi resmi amacına ve görevine uygun olarak kullanmak, danışma yerleri,  binalarının içinde ve önünde başkalarının oturmasına izin vermemek, 
 •  Görev esnasında, göreve geliş ve gidişlerinde amir veya aynı statüdeki arkadaşlarıyla kesinlikle münakaşa ve kavga etmemek, görev teslimi sırasında gerekli bilgileri görevi devralanlara aktarmak, 
 •  Yasak olan davranış ve eylemlerden uzak durmak, 
 •  Öğrencilerin bildiri dağıtmaları, duvarlara ya da binanın çeşitli yerlerine çıkartma yapıştırmaları konusunda dikkatli olmak, tespit edilenleri ilgililere bildirmek, 
 •  Hafta sonları ve özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin öğretim üyelerinin kapılarının önünde, salonlarda birikmelerine, ses, gürültü, taşkınlık yapmalarına izin vermemek, 
 •  Dekanın uygun göreceği durumlarda kendisine refakat etmek, 
 •  Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
 •  Fakültenin mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak, 
 •  Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek, 
 •  Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Genel Sekreterliğin vereceği diğer işleri yapmak.