Mali işler birimi


Görev Adı (Unvanı): Mali İşler Birimi

Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekreterlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Nitelikleri:

 • Fakülte içi ve Fakülte dışı yazışmaları, Fakültenin gelen- giden evraklarını sisteme girerek ilgili birimlere sevkini sağlamak, Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını hızlı ve doğru bir şekilde yazarak Bölümlere iletmek. 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi ve gerekli üst yazıyı yazmak. 
 • Akademik personelin (aylık ve yaz okulu) ek ders yüklerinin kontrol edilmesi ve ek ders ücreti tahakkukunun hazırlamak. 
 • 31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarının E-Bildirge ortamında işe giriş ve çıkış işlemleri, ek ders tahakkuku, Primlerin E-Bildirge ortamında SGK ya gönderilmesi. 
 • Yurt içi-yurt dışı, geçici ve sürekli görev yollukları ile ilgili ödeme emri belgelerinin hazırlamak. 
 • Fakültenin bütçesinin hazırlamak.  
 • Fakülte personeline ait her türlü özlük ödeme belgelerini hazırlamak. 
 • Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması ve ödeneklerin takibini yapmak.  
 • Akademik ve idari personelin maaşlarının hazırlanması. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısı doğrultusunda maaş avans ve farklarını hazırlamak.  
 • Personelin kıdem ve terfi değişikliklerinin maaş sistemine girmek.  
 • Görev yeni başlayan personelin kısıt maaşının hazırlamak.  
 • İdari personelin giyim yardımlarının tahakkuk ettirilmek.  
 • Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir biçimde internet üzerinden göndermek.  
 • Kişi borçlarının tahsili ile ilgili işlemler yapmak.  
 • Kamu personeli Dil Sınavı Sonuç Belgesi sunan personelin belgelerini maaş sistemine işlemek.  
 • Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılmasını ve takip etmek.  
 • Piyasa araştırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesini hazırlamak Satın alma işlemleri ile ilgili ön mali kontrolü gerektiren evrakların hazırlanması ve takibini yapmak. 
 • Satın alma oluru ve onay belgelerini hazırlanmak.  
 • Taşınır kayıt kontrol ve taşınır işlem fişlerinin ve muayene raporunun alınması ve tahakkuk evrakına bağlanmasını sağlamak.  
 • Fakülteye alınan malzemelerin Ambara alınmasını sağlamak.  
 • Fakülte ambarına alınan malzemelerin dağıtımını sağlamak.  
 • Fakülteye alınan demirbaşlara sicilini yazıp zimmetini yapmak.  
 • Herk olan demirbaşları tespit edip kayıtlardan düşürülmesini yapmak.  
 • Fakülte ihtiyaçlarını belirleyip Fakülte Sekreterine bildirmek.  
 • Belirli aralıklarla Fakülte ambarını saymak ve düzenli olmasını sağlamak.  
 • Fakülte demirbaşlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.  
 • Her mali yılsonunda Hesap Cetvellerini hazırlamak.  
 • Devir yolu ile alınan demirbaşların kayıtlarını yapmak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.  
 • Tüketim Malzemelerine ait çıkış raporlarını her üç ayın sonunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.  
 • Fakülte bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayarların çalışır durumda olmalarının sağlanması, bölümlere ait bilgisayar programlarının kurulumlarının yapılması, cihaz arızaların giderilmesi için ilgili Daire Başkanlığı ile iletişime geçmek. 
 • Tüm akademik ve idari kadrolu personelin süreç içerisinde karşılaştığı bilgisayar ve çevre birimlerini kullanımı ile ilgili, anlık şikâyetlerinin çözümlenmesi için ilgili Daire Başkanlığı ile iletişime geçmek. 
 • Bölümlere ait dersliklerde, toplantı ve konferans salonlarında kullanılan projeksiyon cihazlarında oluşan bağlantı problemlerinde tespit yapma, problem çözme için ilgili 
 • Daire Başkanlığı ile iletişime geçmek. 
 • Zaman içerisinde arıza yapma ihtimali olan bazı bilgisayar parçalarında yedekleme gerektiğinden (bütçenin elverdiği durumlardan haberdar edildiğimizde) Bu parçalara ait özelliklerin tespit edilerek, alımı yapacak birime bilgi verilmesi veya alınmasını sağlamak. 
 • Bilgisayar içerisindeki herhangi bir donanımın arızalanması durumunda öncelikle tespitin yapılması, problemli parçanın yenisi ile değişimi için ilgili Daire Başkanlığı ile iletişime geçmek. 
 • İnternet ve ağ bağlantısı ile ilgili problemlerin giderilmesi ve bizi bilgi, yetki anlamında aşan durumlarda ilgili Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek problem çözümünün organize edilmesi. 
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.