Memur


Görev Adı (Unvanı): Memur- Bilgisayar İşletmeni

Bağlı Olduğu Unvan: Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

 

Nitelikleri:

 • Fakülte içi ve Fakülte dışı yazışmaları, Fakültenin gelen- giden evraklarını sisteme girerek ilgili birimlere sevkini sağlamak, Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını hızlı ve doğru bir şekilde yazarak Bölümlere iletmek.  Gelen ve giden evrakları hazırlar, yazışmaları yapar 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Fakültede yapılacak harcamaların evrakını hazırlayıp, muhasebeye iletmek ve takip etmek,
 • Harcamalarla ilgili defter ve dosyaları tutmak, 
 • Her türlü ödemenin zamanında yapılmasını sağlamak, bu konuda gerekli önlemleri almak,  
 • Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda yapılmasına dikkat etmek, gereksiz ve hatalı ödeme yapılmamasına özen göstermek, 
 • Tahakkuk bürosuna ödeme yapılmak üzere gönderilen evrakları dikkatlice inceleyerek, hatalı olanların ilgililere geri gönderilmesini sağlamak, 
 • Zaman çizelgesine uymak, 
 • Personelin maaşları ile ilgili istenen yazıları hazırlamak, 
 • Büro ile ilgili gerekli baskı malzemelerini temin etmek, bitenler için zamanında 
 • Fakülte Sekreterinden talepte bulunmak, 
 • Her türlü ödemelerle ilgili anlaşma yapılan banka ile bağlantı kurarak gerekli disket, belge ya da bilgiyi ulaştırmak, 
 • Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak çalışmalarda doğruluk, hızlılık ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak, 
 • Kılık - kıyafet yönetmeliğine uymak, 
 • Görevden ayrılan, göreve başlayan, izinli, raporlu ya da geçici görevli personelin, özlük 
 • İşleri Bürosu ile birlikte, takip edilerek, kendilerine hatalı ödeme yapılmasını önlemek, 
 • Ek ders ödemeleri ile ilgili, bölümlerin ya da öğretim elemanlarının vermesi gereken F1 ve benzeri belgeleri takip etmek, vermeyenleri uyarmak, ödeme yapılması konusunda gecikmeye sebep olabilecekleri amirlerine bildirmek, 
 • Tahakkukla ilgili bilgilerin sürekli yedeklenmesini, bilgilerin uygun ortamlarda saklanmasını sağlamak, 
 • Ödemelerle ilgili arşivleme çalışmalarını yapmak, zamanı dolanları kurallara uygun olarak imha etmek, 
 • Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak, bu kararlar doğrultusunda ödemeleri yürütmek, 
 • Amirlerin bilgisi olmadan, yapılan ya da yapılacak bütün ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge vermekten kaçınmak, 
 • Kişi ya da kuruluşlara yapılacak ödemelerin gecikmesine yol açabilecek her türlü bilgiyi zamanında amirlerine bildirmek, 
 • Ödemelere esas teşkil edecek her türlü belge ve bilgiyi, istenmesine rağmen zamanında teslim etmeyen kişileri, amirlerine bildirmek,  
 • Bütçe çalışmalarına katılmak, 
 • Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak, SGK’a aktarmak,  
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.