Öğrenci İşleri Birimi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Fakülteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinin yapılması,
 •  Bölümlerle ilgili duyuruları ilan panolarına asmak, süresi dolanları çıkarmak. 
 • Bölüm başkanı ve öğretim elemanı ile iletişim kurmak ve öğrencileri bilgilendirmek, · Yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav programlarını öğrencilere ilan etmek (panoyu düzenlemek),
 • Sınav programlarını ders sorumlularına ve gözetmenlere bildirmek için ön yazı ve eklerini tutanak ile tebliğini yapmak.
 • Sınavlardan önce gözetmenlere verilmek üzere sınav zarflarını (sınav listeleri, imza listeleri, kimlik tutanağı, vb. ) hazırlamak.
 • Yarıyıl sonu sınavları bitiminde, öğretim elemanlarından sınav evraklarını, zarflarını toplayarak arşivlemek.
 • Bölümlere gelen yazıların ve bölümlerden giden yazıların EBYS sistemi üzerinden hazırlayarak Yazışma işlemleri, evrakların dosyalanıp arşivlenmek.
 • Öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta işlerini yapmak.
 • Öğrenci izin, burs, harç, disiplin işlemlerinin yapmak.
 • %10 giren öğrencilerin işlemlerini yapmak. · Yatay geçiş ve dikey geçiş kayıt işlemlerini yapmak.
 • Yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak.
 • Mezuniyet ve ilişik kesme işlemleri ayrıca mezuniyet belgelerini hazırlamak.
 • Başbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek. ·
 • Tüm bölümlerin müfredatlarını Proliz öğrenci otomasyon sistemine girmek.
 • Tüm bölümlerin ders programlarını Proliz öğrenci otomasyona işlemek.
 • Açılan derslerin final sınav sonuçlarını arşivlemek.
 • Talep edilmesi halinde öğrencilere günlük olarak transkript belgesi hazırlamak.
 • Birimimizde açılan derslerin hocalarına otomasyon sistemi ile ilgili yardımcı olmak.
 • Kredi Yurtlar Kurumunun yıllık olarak gönderdiği başarı durum listelerini doldurup teslim etmek.
 • Öğrenci dilekçelerini yanıtlamak,
 • Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak öğrencilerin çalışma programları ve Sağlık Kültür Spor Dairesi Başkanlığında yapılması gereken işlerin takibinin yapılması.
 •  Öğrencilerle ilgili duyuruların hazırlanması ve ilanını yapmak.
 • Bölüm Başkanlıklarına Bölüm Sekreterliği görevini yaparak öğrencilerle alakalı her türlü işi yapmak ve sonuçlandırmak.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 • 657 sayılı DMK’ya gore Bilgisayar işletmeni  statüsünde olmak,