Öğretim görevlisi

Görev Adı (Unvanı): Öğretim Görevlisi  

Bağlı Olduğu Pozisyon: Anabilim Dalı Başkanı  

Nitelikleri:

 •  657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak,  
 •  Görevinin gerektirdiği düzeyde iş deneyimine sahip olmak,  
 •  Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme niteliklerine sahip olmak.  

Görev ve Sorumlulukları:

 •  Üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Fakültenin vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.  
 •  Fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşması için çalışmak.  
 •  Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekan’ın talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek ve otomasyon sistemine yüklemek.  
 •  Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.  
 •  Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmek.  
 •  Dekanın ve yetkili organların verdiği görevleri takvime uygun yapmak.  
 •  Yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken, Anabilim Dalı Başkanlarına karşı sorumludur.  
 •  Bağlı olduğu üst yönetici tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak.  
 •  Araştırma bazında Üniversite, Fakülte, bağlı olduğu bölüm ve Anabilim Dalının amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışmak.  
 •  Araştırma projeleri düzenlemek, projenin tamamlanması ve ulusal/uluslararası indekslerce taranan dergide yayınlanması için gerekli çalışmaları yapmak. 
 •  Sorumlusu olduğu lisans ve lisansüstü derslerin teorik ve pratikleri için Rektörlük, 
 • Enstitü ve Dekanlığın talep ettiği bilgi ve dokümanları istenildiğinde uygun şekilde ve zamanında vermek.  
 •  Dekanlık ve Anabilim Dalı başkanlığı tarafından eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
 •  Üniversitenin, Fakültenin, Anabilim Dalının misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 
 •  Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak. 
 •  Faaliyetlerini yürütürken Üniversite Stratejik Planına uygun hareket etmek. 
 •  Stratejik Plan ve iç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak. 
 •  Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini üst yönetimle paylaşmak.  
 •  Yetkili ve sorumlu olduğu sistemlerde (YÖKSİS, otomasyon, web portal vs.) ilgili  verileri güncel tutmak. 
 •  Görevinden ayrılma durumunda kullanmak üzere teslim almış olduğu malzemeleri birimin yetkili personeline sağlam ve eksiksiz teslim etmek. 
 •  Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak, Faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuata ve kamu etik kurallarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak 
 •  İç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak ve desteklemek. 
 •  Birim içi yetkili personelin istekleri doğrultusunda görülmek ve incelenmek üzere alınacak arşiv evraklarını iade etmek şartıyla ilgililere teslim etmek ve süreci takip etmek. Bağlı olduğu üst yönetici/ yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle  ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 

Yetkileri:

 • Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.  
 • Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.