Öğretim Üyesi

Görev Adı (Unvanı): : Öğretim Üyesi 

Bağlı Olduğu Pozisyon: Anabilim Dalı Başkanı. 

Vekili:---

 

Nitelikleri:

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda  belirtilen genel niteliklere sahip olmak 

 

Görev ve Sorumlulukları:

 •  Yükseköğretim Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek     
 •  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 22. maddesindeki görevleri yerine getirmek 
 •  Anabilim dalının ders içeriklerinin hazırlanması ve   planlanması çalışmalarına katılmak, 
 •  Ders programlarının eksiksiz yürütülmesi sağlamak. 
 •  Anabilim dalı başkanının öngördüğü kurul ve toplantılara katılmak, faaliyetlere destek vermek, 
 •  Bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongreler düzenlenmesine destek vermek, 
 •  Kaynakların verimli, etkin ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,  
 •  Öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek,  
 •  Anabilim Dalının eğitim-öğretim faaliyeti, stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına destek vermek,  
 •  ERASMUS ve FARABİ programları ile ilgili çalışmalara katılmak, 
 •  Ek ders ödemelerine esas teşkil eden F1 formlarının zamanında ve eksiksiz olarak tahakkuk birimine ulaştırmak, 
 •  Lisans, yüksek lisans ve doktora programına katılan öğrencilerin devamsızlık ve başarısızlık nedenlerini araştırmak, sonuçlarını Anabilim Dalı Başkanına bildirmek,  
 •  Yıllık akademik faaliyetlerini bir liste halinde Anabilim Dalı Başkanına sunmak,  
 •  Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, 
 •  Üniversitenin, Fakültenin, Anabilim Dalının misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve biriminde bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak. 
 •  Üniversite, Fakülte, Anabilim Dalı birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak. 
 •  Faaliyetlerini yürütürken Üniversite Stratejik Planına uygun hareket etmek. 
 •  Stratejik Plan ve iç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak. 
 •  Yaptığı işle ilgili iyileştirme önerilerini üst yönetimle paylaşmak.  
 •  Anabilim Dalı Başkanı ve Dekanın vereceği diğer işleri yapmak. 
 •  Yetkili ve sorumlu olduğu sistemlerde (YÖKSİS, otomasyon, web portal vs.) ilgili verileri güncel tutmak. 
 •  Görevinden ayrılma durumunda kullanmak üzere teslim almış olduğu malzemeleri birimin yetkili personeline sağlam ve eksiksiz teslim etmek. 
 •  Üniversite ve birim kalite hedeflerine ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak. 
 •  Faaliyetlerini yürütürken ilgili mevzuata ve kamu etik kurallarına uygun hareket etmek ve kayıtları eksiksiz tutmak 
 •  İç kontrol kapsamında biriminde yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yerine getirilmesine katkı sağlamak ve desteklemek. 
 •  Birim içi yetkili personelin istekleri doğrultusunda görülmek ve incelenmek üzere alınacak arşiv evraklarını iade etmek şartıyla ilgililere teslim etmek ve süreci takip etmek. 
 •  Bağlı olduğu üst yönetici/yöneticiler tarafından verilen ve mevzuattaki değişikliklerle ilgili yeni görev ve sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak. 

 

Yetkileri:

 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda belirtilen yetkiler.