Personel İşleri Birimi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Birim Amirlerine bağlı görev yapar.

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 • Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak.
 • Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak.
 • Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak.
 • Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak.
 • Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.
 • Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
 • Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak takip etmek.
 • Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak.
 • Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak.
 • Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.
 • HİTAP programında personele ait istenilen bilgileri girmek ve güncel tutmak.
 • Personel Otomasyonu için Personel Daire Başkanlığı personeline güncel veri sağlamak.
 • Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek.
 • Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek.
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:  

 • 657 sayılı DMK’ya gore Bilgisayar işletmeni statüsünde olmak.