Stratejik Planlama Komisyonu

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU

Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonunun görevi genel olarak; ilgili Mevzuat çerçevesinde, Üniversitenin Stratejik Planı ve hedefleri ile Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyon üyelerinin görüş ve önerileri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek,  raporlamak; Fakültenin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek;  Fakültenin Stratejik Plan taslağını hazırlamak, stratejik amaç ve hedeflerinin yıllık  gerçekleşme durumunu izlemek, planda gereken değişiklikleri yapmaktır. 

•Fakültenin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek.

•Fakültenin Stratejik Planını hazırlamak.

•Fakültenin Stratejik Planının izleme ve değerlendirmesini yapmak.

•Bölümlerin eğitim-öğretim programlarını geliştirmek ve idari birimlerin performansını artırmak için hedefler, faaliyetler ve performans göstergelerini belirlemek.

•Paydaşlar ile etkin iletişim ve işbirliği altyapısı kurulması için çalışmalar yapmak.

•Yılda üç kereden az olmamak üzere ve gerektiğinde toplantı yapmak, kararlar almak ve uygulanmasını takip etmek.

•Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonda alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek.

•Stratejik Plan Hazırlama, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Dekana karşı sorumludur.