Taşınır Kayıt Yetkilisi

ORGANİZASYONDAKİ YERİ:  Harcama Birimlerinde görev yapar

GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  • Mevzuat ve Kanun değişikliklerinin güncel takibini yapmak.
  • Taşınır Mal Yönetmeliği Kapsamında Üniversitemize bağlı bölümler ve merkezlerin, taşınırlarını  teslim alır, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eder, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutar, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama  yetkilisine karşı sorumludur
  • Harcama Birimlerinin ihtiyaç planlamasını yapmak
  • Verilecek benzeri görevleri yapmak

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışıyor olmak