Yazı işleri personeli


Görev Adı (Unvanı): Yazı İşleri Birimi

Bağlı Olduğu Unvan: Genel Sekreterlik, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

Nitelikleri:

 • Fakülte içi ve Fakülte dışı yazışmaları, Fakültenin gelen- giden evraklarını sisteme girerek ilgili birimlere sevkini sağlamak, Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu kararlarını hızlı ve doğru bir şekilde yazarak Bölümlere iletmek. 

Görev ve Sorumlulukları:

 • Kurum içi yazışmaları EBYS Sistemi üzerinden ilgili birimlere sevk etmek.  
 • Kurum dışı öğrenci başvuruları vb. gelen evrakları EBYS sistemine kaydedip ilgili birimlere sevk etmek. 
 • Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazımını,  dağıtımı yapmak.  
 • Akademik Genel Kurulu Toplantı Davet ve yazıları yazmak. 
 • BAP, TÜBİTAK projeleri kapsamında, projelere bağlı teşvik ve ödül yazıları hazırlamak.
 • Fakültemiz Faaliyet raporları, stratejik plan ve performans göstergeleri hazırlamak ve gerekli birimlere gönderilmesini sağlamak. 
 • Bilimsel-Kültürel toplantı ve duyuru yazıları yazmak ve takip etmek.   
 • Hakla ilişkiler kapsamında ve kültür ve tanıtım işleri konularındaki yazıları yazmak.  
 • Teknik gezi, taşıt tahsisi, konaklama vb. yazıları yazmak.  
 • Fakülte faaliyet raporu hazırlanmak.  
 • Çalışma esasları ile ilgili plan ve programları yapmak.  
 • Postaya gidecek evrakları göndermek. 
 • Dekan ve Dekanın yetkili kıldığı diğer akademik yöneticilerin ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.